asyncqlio.backends.postgresql

PostgreSQL backends.

asyncpg

Classes

PostgresqlDialect The dialect for Postgres.
class asyncqlio.backends.postgresql.PostgresqlDialect[source]

Bases: asyncqlio.backends.base.BaseDialect

The dialect for Postgres.